Tweede Kamerverkiezingen 2017

Wat valt er te kiezen op belastinggebied?

 • Share

De partijen zijn al druk bezig om duidelijk te maken wat zij willen veranderen aan Nederland. De programma’s benoemen ook welke maatregelen op fiscaal gebied genomen moeten worden om van Nederland een beter land te maken.

Als EY dragen we graag bij aan het informeren van de kiezers over de keuzes die voor hen liggen.

Daarom hebben we inzichtelijk gemaakt wat de standpunten van de partijen betekenen voor verschillende doelgroepen: algemeen, particulieren, multinationals, MKB, ZZP en startups. We hebben niet alle fiscale standpunten van alle partijen in dit document opgenomen maar slechts een greep uit de in het oog springende standpunten.

MKB

EY - MKB

ZZP

EY - ZZP

 

We hopen u zo wegwijs te maken in de fiscale keuzes bij de aanstaande verkiezingen. Succes met uw keuze!

EY - De standpunten van de partijen: Algemeen
Ondernemersbelastingen
VVD
 • De vennootschapsbelasting moet omlaag
 • Er komt geen CCCTB, FTT of andere EU-belasting
 • Indien boekenonderzoeken goed worden doorstaan moeten deze in de toekomst minder vaak plaatsvinden
 • De gebruikelijkloonregeling voor start-ups moet meerjarig worden verlaagd
 • Loon uitbetalen in aandelen moet makkelijker worden zodat start-ups zonder winst hun werknemers passend kunnen belonen
PvdA
 • De fiscale bevoordeling van coco's moet stoppen
 • Excessieve schuldfinanciering moet aan banden worden gelegd door middel van een EBITDA-regel
 • Er moet op EU-niveau een minimum Vpb-tarief komen
 • Nederland moet inzetten op een zwarte lijst van belastingparadijzen
SP
 • De bankenbelasting moet omhoog
 • Belastingontduiking en ontwijking moet harder worden aangepakt
 • Geen belastingverdragen meer sluiten met belastingparadijzen
D66
 • Er moet een CCCTB worden ingevoerd
 • De renteaftrekbeperkingen moeten worden uitgebreid
 • Neutralere fiscale regels zodat het aangaan van schulden niet langer wordt gestimuleerd
 • Er moet op EU-niveau een minimum Vpb-tarief komen
 • Meer informatie-uitwisseling tussen landen
ChristenUnie
 • Salarissen hoger dan een ministersalaris mogen niet langer worden afgetrokken van de winst
 • De behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen moet gelijk worden getrokken
GroenLinks
 • Er moet een Europese Vpb-grondslag worden ingevoerd
 • Belastingontduiking wordt zwaarder gestraft
 • Bedrijven moeten openbaar maken waar zij belasting betalen
 • Invoering van een FTT om markten te stabiliseren
SGP
 • De behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen moet gelijk worden getrokken
 • Belasting moet meer worden geheven waar winst wordt gerealiseerd
 • Er komt geen EU-belasting
PvdD
 • Alle tax rulings moeten openbaar worden
 • Alle belastingverdragen moeten worden doorgelicht op hun effecten op het milieu
 • Belastingontduiking moet harder worden aangepakt
50Plus
 • Perverse prikkels (zoals belastingconstructies) mogen geen deel meer uitmaken van ons belastingstelsel
Auto- en vliegtuigenbelasting
PvdA
 • Er moet een Europese kerosineheffing worden ingevoerd
 • In navolging van Duitsland moet vrachtvervoer in Nederland worden belast met een Maut-heffing
PvdA
 • Er moet een Europese kerosineheffing worden ingevoerd
 • In navolging van Duitsland moet vrachtvervoer in Nederland worden belast met een Maut-heffing
ChristenUnie
 • Kilometerheffing voor vrachtverkeer
GroenLinks
 • Het aanpakken van het stimuleren van vervuilend vervoer, zoals de belastingvrijstelling voor kerosine
 • Oneerlijke belastingvrijstellingen voor vliegverkeer worden beperkt door een belasting op vliegreizen te introduceren
SGP
 • Auto's met een buitenlands kenteken moeten voortaan meebetalen via een vignet
 • Nederland dient zich in internationaal verband sterk te maken voor accijns op kerosine. Zolang dit niet geregeld is, moet er een nationale vliegbelasting komen
PvdD
 • Er komt een kilometerheffing voor vrachtverkeer van 15 cent
 • De negatieve milieu-effecten van vliegverkeer worden in de prijs van de vliegtickets verwerkt
 • Woon-werkverkeer met de auto wordt teruggedrongen, flex- en thuiswerken wordt gestimuleerd
 • Automobilisten die weinig kilometers rijden of buiten de spits rijden gaan minder belasting betalen dan mensen die veel kilometers maken
 • Belastingvoordelen voor het vliegverkeer, zoals vrijstellingen van btw en accijnzen, worden afgeschaft
Woningmarkt
VVD
 • De verhuurderheffing moet omhoog
SP
 • De verhuurderheffing wordt afgeschaft en omgezet in een investeringsplicht
CDA
 • De verhuurderheffing moet omlaag
D66
 • De overdrachtsbelasting wordt afgeschaft
ChristenUnie
 • Geen overdrachtsbelasting voor starters
 • De verhuurderheffing wordt afgeschaft
GroenLinks
 • De verhuurderheffing moet naar beneden in ruil voor energieneutrale investeringen
PvdD
 • De verhuurderheffing wordt afgeschaft
50Plus
 • De verhuurderheffing wordt afgeschaft
Fiscale vergroening
VVD
 • Uitbreiding van de SDE + regeling
PvdA
 • Invoering van een minimumprijs voor CO2 door middel van een CO2-heffing
 • Er moet een heffing worden ingevoerd op de lozing van restwarmte
 • Energiebelasting op aardgas verhogen en op elektriciteit verlagen
D66
 • Geen belastingheffing op zelfopgewekte stroom
 • Energiebelasting moet worden gekoppeld aan de CO2-uitstoot
ChristenUnie
 • Invoering van een minimumprijs voor CO2
 • Energiebelasting moet worden gebaseerd op de CO2-uitstoot
GroenLinks
 • Er moet een heffing op CO2-uitstoot komen
 • Schone energie voor kleinverbruikers wordt niet langer belast
 • Hogere belasting op het storten van afval
SGP
 • Het lozen van restwarmte moet worden belast
 • Er moet een bodemprijs voor CO2 komen

Download als pdf ×
EY - De standpunten van de partijen: Particulieren
Woningmarkt
PvdA
 • Het maximale bedrag waarvoor de hypotheekrenteaftrek geldt, wordt vastgesteld op EUR 500k per huishouden
D66
 • De hypotheekrenteaftrek wordt sneller teruggebracht en het eigenwoningforfait gaat naar beneden
ChristenUnie
 • Het energielabel wordt gekoppeld aan de OZB en de overdrachtsbelasting
 • Snellere afbouw van de hypotheekrenteaftrek
GroenLinks
 • Voor huizenbezitters wordt de fiscale subsidiering beperkt door de hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen
SGP
 • Huizenkopers die investeren in energiebesparende maatregelen krijgen de overdrachtsbelasting terug
PvdD
 • De OZB wordt gedifferentieerd naar energielabel en energieverbruik
50Plus
 • De hypotheekrenteaftrek blijft ongewijzigd bestaan
 • De overdrachtsbelasting wordt geschrapt bij overdracht aan de eerste/tweede graad
Belasting op arbeid
VVD
 • De belasting op arbeid moet omlaag om het verschil tussen werken en uitkering te vergroten
PvdA
 • Er moet een werknemerskorting worden ingevoerd
 • De 30%-regeling wordt afgeschaft
 • Het eigen risico in de zorg wordt afgeschaft door de belasting te verhogen
 • De belasting op arbeid moet omlaag
SP
 • De belasting voor lage en midden inkomens gaat omlaag. Inkomens boven de EUR 150k worden belast tegen 65%
 • De 30%-regeling wordt afgeschaft
CDA
 • Belasting op laagbetaalde arbeid wordt verlaagd
 • Invoering van een IB-stelsel met twee schijven
 • Invoering van een zorgbonus voor mantelzorgers
PVV
 • Lagere inkomstenbelasting
D66
 • Lasten op arbeid worden sterk verlaagd
 • Er komt een werknemersaftrek
ChristenUnie
 • Invoering van een tweeschijventarief in de IB: 35% voor inkomens tot EUR 70k en 49% voor het meerdere
 • Herinvoering van de VAR-regeling
 • Lagere belastingdruk op arbeid
GroenLinks
 • De inkomstenbelasting voor lage en middeninkomens gaat naar beneden en de hoogste inkomens gaan meer betalen
SGP
 • Er komt een sociale vlaktaks
 • De 30%-regeling wordt afgeschaft
PvdD
 • De belasting op arbeid gaat omlaag
 • Een basisinkomen voor iedereen zal serieus onderzocht moeten worden
Spaar-, erf- en schenkbelasting
VVD
 • De box 3 heffing moet omlaag en moet in de toekomst worden gebaseerd op het werkelijk behaalde rendement
 • Er mogen geen fiscale belemmeringen gelden voor een bedrijfsopvolging
PvdA
 • Voor box 3 gaat een reëel rendement gelden en het voor inkomens boven de EUR 1.000.000 wordt het tarief 40%
SP
 • Er moet een miljonairsbelasting worden ingevoerd
CDA
 • Voor box 3 gaat een reëel rendement gelden
 • Belasting op spaargeld gaat omlaag
 • Definitieve schenkingsvrijstelling van EUR 100k voor schenkingen die zien op studie of eigen woning
 • De schenkingsvrijstelling wordt verruimd voor grootouders/ooms/tantes en niet-familieleden
D66
 • De box 3 heffing sluit voortaan aan bij het daadwerkelijk behaalde rendement
ChristenUnie
 • De box 3 heffing wordt omgezet in een vermogenswinst- of aanwasbelasting
GroenLinks
 • Er komt een Piketty belasting: een progressieve vermogensbelasting gebaseerd op reëel rendement
 • Je moet net zo makkelijk kunnen schenken aan een vriend als aan je echtgenoot. De vrijstelling wordt hierop aangepast
SGP
 • De box 3 heffing wordt gebaseerd op reëel rendement en het heffingsvrij vermogen gaat omhoog
 • De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning moet worden beperkt tot familierelaties
PvdD
 • Voor de box 3 heffing wordt voortaan aangesloten bij rendement van de laatste 5 jaar
50Plus
 • Erf- en schenkbelasting worden afgeschaft tot bedragen van EUR 250k
 • Eenmalig belastingvrij schenken aan kinderen tot EUR 100k moet zonder verdere regels kunnen
 • In box 3 wordt voortaan geheven op basis van reëel rendement
Auto- en vliegtuigenbelasting
VVD
 • De BPM en motorrijtuigenbelasting moeten omlaag
PvdA
 • Volledig elektrisch rijden moet krachtig gestimuleerd blijven
 • Niet het bezit van auto's maar het aantal gereden kilometers bepaalt voortaan de wegenbelasting
PVV
 • Halvering motorrijtuigenbelasting
D66
 • Wie elektrisch rijdt, betaalt minder belasting
 • Afschaffing van autobelastingen als accijnzen, aanschafbelasting en wegenbelasting. Betalen voor gebruik van de auto in plaats van betalen voor bezit
 • Aantrekkelijk maken van aankoop elektrische auto op de tweedehandsmarkt en voor particulieren
GroenLinks
 • Auto's krijgen een eerlijke kilometerprijs: wie op drukke plekken in de spits of in een vieze auto rijdt, betaalt meer
PvdD
 • Er komt een gerichte kilometerheffing die rekening houdt met tijdstip en plaats van het autoverkeer

Download als pdf ×
EY - De standpunten van de partijen: Multinationals
Ondernemersbelastingen
VVD
 • Nederlandse havens moeten worden gecompenseerd in de Vpb zolang er binnen de EU geen level playing field is
 • Er komt geen CCCTB, FTT of andere EU-belasting
PvdA
 • De fiscale bevoordeling van coco's moet stoppen
 • Excessieve schuldfinanciering moet aan banden worden gelegd door middel van een EBITDA-regel
 • Verplichte rapportage van de winst per land
 • Hogere bankenbelasting
 • Nederland moet inzetten op een zwarte lijst van belastingparadijzen
SP
 • De bankenbelasting moet omhoog
 • Belastingontduiking en ontwijking moet harder worden aangepakt
 • Geen belastingverdragen meer sluiten met belastingparadijzen
CDA
 • Meer internationale samenwerking en toezicht op trustkantoren om belastingontduiking tegen te gaan
D66
 • Er moet een CCCTB worden ingevoerd
 • De renteaftrekbeperkingen moeten worden uitgebreid
 • Neutralere fiscale regels zodat het aangaan van schulden niet langer wordt gestimuleerd
 • Er moet een minimum Vpb-tarief op EU-niveau komen
 • Meer informatie-uitwisseling tussen landen
ChristenUnie
 • Salarissen hoger dan een ministersalaris mogen niet langer worden afgetrokken van de winst
 • De behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen moet gelijk worden getrokken
 • Bedrijven moeten openbaar maken waar zij belasting betalen
GroenLinks
 • Er moet een Europese Vpb-grondslag worden ingevoerd
 • Belastingontduiking wordt zwaarder gestraft
 • Bedrijven moeten openbaar maken waar zij belasting betalen
 • Invoering van een FTT om markten te stabiliseren
 • Belastingontwijking door middel van doorsluisconstructies moet worden aangepakt
 • Toezicht op trustkantoren wordt verscherpt
SGP
 • De behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen moet gelijk worden getrokken
 • Belasting moet meer worden geheven waar winst wordt gerealiseerd
 • Er komt geen EU-belasting
 • Belastingontwijking door multinationals moet worden tegengegaan
PvdD
 • Alle tax rulings moeten openbaar worden
 • Belastingontduiking moet harder worden aangepakt
50Plus
 • Perverse prikkels (zoals belastingconstructies) mogen geen deel meer uitmaken van ons belastingstelsel
Fiscale vergroening
SP
 • Grootverbruikers van energie moeten zwaarder worden belast
ChristenUnie
 • Grootverbruikers moeten meer energiebelasting gaan betalen
GroenLinks
 • Grootverbruikers van energie moeten zwaarder worden belast

Download als pdf ×
EY - De standpunten van de partijen: MKB
Ondernemersbelastingen
VVD
 • Er mogen geen fiscale belemmeringen worden opgeworpen aan een bedrijfsopvolging
PvdA
 • BV's van DGA's moeten voortaan forfaitair worden belast om uitstel van heffing in box 2 tegen te gaan
CDA
 • Lagere en eenvoudigere lasten voor ondernemers, met name het MKB
GroenLinks
 • DGA's krijgen minder mogelijkheden om hun box 2 winst uit te stellen
 • Box 2 inkomen moet zwaarder worden belast
50Plus
 • Familiebedrijven moeten geruisloos kunnen worden doorgeschoven
Innovatie & investering
VVD
 • Regimes als de innovatiebox moeten beter toegankelijk worden voor MKB'ers
ChristenUnie
 • Innovatie in het MKB moet worden gestimuleerd door herintroductie van kleine innovatieregeling zoals ICP's en vouchers

Download als pdf ×
EY - De standpunten van de partijen: ZZP
Ondernemersbelastingen
VVD
 • Zekerheid vooraf moet zowel gelden voor de opdrachtnemer als de opdrachtgever
 • Regimes als de innovatiebox moeten beter toegankelijk worden voor ZZP'ers
PvdA
 • De startersaftrek moet stapsgewijs worden omgezet in een aannamebonus voor bedrijven die mensen aannemen
SGP
 • Ondernemersfaciliteiten blijven bestaan, maar slechts voor de eerste vijf jaar
 • Ondernemersfaciliteiten moeten regelmatig worden getoetst op hun effectiviteit
PvdD
 • Er moet een eenvoudige en fraudebestendige VAR komen zodat ZZP'ers en hun opdrachtgevers duidelijkheid vooraf krijgen
 • Het moet eenvoudiger worden voor ZZP'ers zelf te sparen voor hun pensioen en zichzelf te verzekeren
 • Het urencriterium wordt vervangen door een progressief winstboxenstelsel, waardoor het aantrekkelijker wordt om parttime als ZZP'er te werken

Download als pdf ×
EY - De standpunten van de partijen: Startups
Innovatie & investering
VVD
 • De gebruikelijkloonregeling voor start-ups moet meerjarig worden verlaagd
 • Loon uitbetalen in aandelen moet makkelijker worden zodat start-ups zonder winst hun werknemers passend kunnen belonen

Download als pdf ×

Verkiezingsblogs

Ook vindt u wekelijks u op deze pagina een nieuwe blog en bespreken we de partijprogramma’s vanuit een fiscaal oogpunt.
Ieder blog staat in het teken van een ander thema zoals energie,  de woningmarkt en autobelastingen. Ook bespreken we uitgebreid onderwerpen als de belastingheffing van ondernemers en op arbeid.


16 maart: Arjo van Eijsden – De verkiezingsuitslag & belastingen, wat betekent het voor u?

De voorlopige prognose van de verkiezingsuitslag is bekend. Met deze uitslag is een kabinet over rechts van VVD, CDA, D66, aangevuld met GroenLinks (totaal 85 zetels) of ChristenUnie al dan niet aangevuld met SGP (totaal 76/79 zetels) de voor de hand liggende keuze.

Regeren over links is nog mogelijk maar wordt erg moeilijk, in de voorlopig prognose zijn dan SP, PvdA, Groen Links, D66, ChristenUnie en CDA nodig. Wat betekenen deze twee scenario’s voor de besluitvorming op een aantal belangrijke belastingonderwerpen?

.