HVG Law - Health Care

Health

  • Share

Naarmate er meer ruimte komt voor concurrentie, is het voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars van groter belang om zich in alle vrijheid op de markt te kunnen positioneren. De overheidsregulering kan daarbij belemmerend werken en dwingt tot het vinden van creatieve maatwerkoplossingen.

HVG is de afgelopen jaren betrokken geweest bij tal van nieuwe ontwikkelingen in de organisatie van zorgverlening. Wij hebben in de zorgsector uitgebreide ervaring met:

  • het ontwerpen en implementeren van nieuwe concernstructuren waarbinnen zowel de reguliere zorgactiviteiten als commerciële activiteiten worden uitgevoerd;
  • het begeleiden van fusies, overnames en joint ventures;
  • het opzetten en implementeren van governance structuren;
  • het opzetten en ondersteunen van juridische compliance functies.

In veel gevallen werken we nauw samen met de in de Health Care sector gespecialiseerde fiscalisten van EY Tax.

 

Gerelateerde content

HVG Law - Cliëntenraad in zorgconcerns: alleen op centraal niveau, of toch niet?

Cliëntenraad in zorgconcerns: alleen op centraal niveau, of toch niet?
De Hoge Raad heeft recent, in tegenstelling tot de bestaande praktijk, bepaald dat zorgaanbieders niet verplicht zijn tot het instellen van een cliëntenraad op het niveau waarop de zorg daadwerkelijk wordt verleend. De reactie van Minister Schippers op deze uitspraak van de Hoge Raad liet niet lang op zich wachten.


HVG Law - Aangepaste zorgspecifieke fusietoets van NZa naar ACM

Aangepaste zorgspecifieke fusietoets van NZa naar ACM
De minister van Volksgezondheid stelt voor de zorgspecifieke fusietoets, in werking sinds 1 januari 2014, inhoudelijk aan te passen en over te hevelen naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In plaats van te toetsen op basis van het aantal betrokken zorgverleners, zoals nu nog het geval is, gaat de ACM omzetdrempels hanteren.


HVG Law - Aanwijzings-bevoegdheid IGZ vastgelegd in Wet kwaliteit klachten geschillen zorg

Aanwijzings-bevoegdheid IGZ vastgelegd in Wet kwaliteit klachten geschillen zorg
De Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector zijn per 1 januari 2016 vervangen door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet biedt een nieuw kader voor de kwaliteit van zorg. De Wkkgz bepaalt dat de zorgaanbieder eindverantwoordelijk is voor de goede zorgverlening. De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) houdt hier toezicht op.


HVG Law - Governancecode 2017: van regels naar principes

Governancecode 2017: van regels naar principes
De brancheorganisaties in de zorg hebben een Zorgbrede Governancecode 2017 (in concept) opgesteld. Deze geheel herziene code, gebaseerd op acht principes, vervangt de vorige uit 2010. Of de nieuwe code tegemoetkomt aan de behoefte van de praktijk is wat ons betreft nog maar de vraag.


HVG Law - Wettelijk verbod op gunstbetoon voor de medische hulpmiddelen-industrie

Wettelijk verbod op gunstbetoon voor de medische hulpmiddelen-industrie
Het fenomeen gunstbetoon wordt steeds verder aan banden gelegd. Naast de geneesmiddelenindustrie kan ook de medische hulpmiddelen-industrie binnenkort een wettelijk verbod op gunstbetoon tegemoetzien. Op dit moment behandelt de Tweede Kamer een wetsvoorstel van minister Schippers om zo’n verbod in te voeren.