Geen experiment met vrije prestaties in de curatieve sector

  • Share

Als het aan de Nederlandse Zorgautoriteit ligt komt er voorlopig geen experiment met vrije prestaties in de curatieve sector. Een dergelijke experiment sluit volgens de NZa niet aan op de behoefte van de partijen in de zorg.

Verzoek van de Minister

Minister Schippers heeft in haar brief ‘Kwaliteit loont’ van 6 februari 2015 aangegeven dat het kabinet zorgaanbieders en zorgverzekeraars wil toestaan zelf afspraken te maken over zorgprestaties om innovatie in de zorg te stimuleren. Naar aanleiding van deze belofte heeft de Minister de NZa op 17 maart 2016 verzocht om uiterlijk op 1 oktober 2016 een advies uit te brengen over de uitvoerbaarheid en toezichtbaarheid van een experiment met vrije prestaties in de curatieve zorg waarbij gedurende maximaal drie jaar vrije prestaties gelden voor overeenkomsten tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar of tussen zorgaanbieder en patiënt. De Minister zal naar aanleiding van het advies van de NZa besluiten of zij overgaat tot het instellen van een experiment met vrije prestaties in de curatieve sector.

Op 23 augustus 2016 heeft de NZa de conceptversie van het advies openbaar gemaakt, met hierbij het verzoek aan de belanghebbenden zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties om hier voor 9 september 2016 op te reageren.

Onderzoek van de NZa

Uit het onderzoek naar het draagvlak voor een experiment met vrije prestaties in de curatieve sector is volgens de NZa gebleken dat er onder de diverse belanghebbenden weinig belangstelling is voor een dergelijk experiment. Volgens de NZa worden de prestaties die zij vaststelt door partijen in de curatieve zorg in veel gevallen niet als een beperking van innovatie in de zorg ervaren en zien zij deregulering van de curatieve zorg liever in nieuwe vormen van samenwerking tussen verschillende sectoren in de zorg en in substitutie van zorg.

Aanbeveling van de NZa

Het door de Minister veronderstelde probleem van de vastgestelde prestaties in de zorg, namelijk dat dit innovatie in de zorg tegenhoudt, is volgens de NZa beperkt aanwezig. De door de NZa geconstateerde knelpunten zien voornamelijk op het terrein van samenwerking tussen de verschillende sectoren in de zorg. Deze knelpunten worden volgens de NZa met het door de Minister voorgestelde experiment onvoldoende weggenomen. De NZa adviseert de Minister in haar conceptadvies dan ook te onderzoeken: “waar deze door partijen ervaren belemmeringen voor nieuwe vormen van samenwerking en substitutie (schottenproblematiek) precies zitten en te bezien of en zo ja welke oplossingen haalbaar zijn om het doel van het experiment, betere kwaliteit van zorg voor de burger door maatwerk, te bereiken.

Naar aanleiding van de input van de belanghebbenden op dit conceptadvies zal de NZa haar definitieve advies aan de Minister opstellen. Het is de vraag of deze consultatieronde nog zal leiden tot aanpassingen van het advies aan de Minister.