Persbericht

Nieuwe meldplicht zorgaanbieders

  • Share

De ministerraad heeft onlangs met het wetsvoorstel Wet toelating zorgaanbieders (‘Wtza’) van minister Schippers van VWS ingestemd. De Wtza zal de huidige toelatingsprocedure zoals nu geregeld in de Wet toelating zorginstellingen (‘Wtzi’) en het Uitvoeringsbesluit Wtzi vervangen/aanvullen.

Huidige procedure

Nieuwe zorgaanbieders dienen nu op grond van de Wtzi een toelating bij het CIBG aan te vragen voor het verlenen van zorg die vergoed wordt onder de Zorgverzekeringswet (‘Zvw’) en de Wet langdurige zorg (“Wlz”). Zij dienen hierbij aan te geven welk soort zorg zij gaan verlenen en verklaren dat zij voldoen aan de transparantie-eisen uit de Wtzi. Deze eisen zien op de bedrijfsvoering en –structuur van de zorgaanbieder. Rechtspersonen moeten daarnaast hun statuten meesturen.

Nieuwe procedure

Aanleiding voor de nieuwe regeling is volgens het ambtelijk wetsontwerp van 29 september 2016 dat de Wtzi-toelating zich nu slechts richt op de bestuursstructuur en bedrijfsvoering en niet op de kwaliteit van zorg. Daarnaast wordt een groot deel van de zorginstellingen aangemerkt als zijnde in het bezit van een toelating (hieronder vallen bijvoorbeeld tandartsen, apothekers en psychologen), waardoor zij niet voorafgaand aan de levering van zorg worden getoetst. Ook heeft de IGZ nu onvoldoende mogelijkheden om een snelle toets uit te voeren om te beoordelen of een nieuwe zorgaanbieder in staat is goede zorg te verlenen en blijken nieuwe zorgaanbieders onvoldoende op de hoogte te zijn van de (kwaliteits-)regelgeving waaraan zij moeten voldoen.

Met de Wtza wordt voor alle nieuwe zorgaanbieders een meldplicht in het leven geroepen waarbij de nieuwe zorgaanbieders gegevens moeten verstrekken over de kwaliteit van zorg en de eisen van de Wkkgz (zoals bijvoorbeeld art. 2 Wkkgz, het leveren van ‘goede zorg’). In de praktijk betekent de nieuwe regeling een vergroting van de reikwijdte van de toelating en meer controle ten aanzien van nieuwe zorgaanbieders.

Vervolg

Naar verwachting maakt het ministerie van VWS in de komende weken het definitieve wetsontwerp en het advies van de Raad van State bekend en wordt het wetsvoorstel en het daarmee samenhangende wetsvoorstel aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders aan de Tweede Kamer aangeboden.

Wij houden het wetgevingstraject in de gaten en berichten u nader over de voortgang.

Bent u voornemens een toelating aan te vragen of te wijzigen of heeft u vragen over het wetgevingstraject? Neem dan contact met ons op.