Onderzoek DNB naar de beheersing van het risico op corruptie en belangenverstrengeling binnen pensioenfondsen

  • Share

Wat houdt het onderzoek in?

De Nederlandse Bank voert momenteel bij een selectie van zorgverzekeraars en pensioenfondsen een cross-sectoraal themaonderzoek uit naar de beheersing van het risico op corruptie en belangenverstrengeling.

Het onderzoek is een vervolg op de onderzoeken die DNB de afgelopen jaren heeft gedaan met betrekking tot de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA). Het doel van dit onderzoek is vast te stellen in hoeverre het betreffende pensioenfonds inzicht heeft in de kwetsbare onderdelen, activiteiten en processen binnen de organisatie en gerichte maatregelen neemt om deze risico’s te beheersen. DNB zal met name kijken naar de onderdelen van het beleid die betrekking hebben op de beheersing van het risico op (de schijn van) belangenverstrengeling. De verwachting is dat de resultaten van dit onderzoek door DNB worden vertaald in nadere ‘guidance’ voor alle pensioenfondsen.

DNB neemt bij dit onderzoek interviews af met bestuursleden en medewerkers van het betreffende pensioenfonds. Ter voorbereiding van deze interviews voert DNB een deskresearch uit. DNB zal ten behoeve van de deskresearch het pensioenfonds verzoeken om documentatie te overleggen. In dit kader vraagt DNB om documenten die nog niet bij ieder pensioenfonds aanwezig zijn. Denk in dit kader aan een incidentenregister over de afgelopen vijf jaar,  een compliance monitoring plan en twee recente audit rapporten gerelateerd aan belangenverstrengeling en/of omkoping. Ook als uw pensioenfonds geen onderdeel is van dit onderzoek zijn dit onderwerpen waar op korte termijn actie van u wordt verwacht.

Wat kan HVG Law voor u betekenen?

HVG Law heeft ruime ervaring met compliance bij pensioenfondsen. Dit omvat mede onderwerpen als de SIRA, tone at the top, het bevorderen van awareness, incidentenregelingen, de inhoud van de gedragscode, governance, uitbestedingsrelaties en privé netwerken. HVG Law kan u behulpzaam zijn bij het aanpassen van uw compliance beleid en documenten aan de door DNB gewenste invulling. Daarvoor hebben wij Compliance Continu ontwikkeld. Compliance Continu biedt u binnen een vijftal thema’s een scala aan tools die u helpen om van compliance een continu proces te maken. Lees hier in onze folder hoe wij u kunnen helpen.

HVG Law biedt tevens procesbegeleiding en inhoudelijke begeleiding bij de interviews met DNB. Ook kan HVG Law een verbeterplan of een plan van aanpak (helpen) opstellen naar aanleiding van de bevindingen van DNB en ondersteuning bieden bij de uitvoering van de uitwerking van het plan.