De passende juridische vorm en structuur

  • Share

Het kopen en verkopen van ondernemingen of bedrijfsonderdelen, fusies en het aangaan van joint-ventures, maar ook herstructureringen en liquidaties, zijn van alle tijden. In goede tijden overheersen uitbreiding en expansie, in tijden van economische tegenwind ligt de nadruk op afslanking en herstructurering. Commerciële verbintenissen vormen de basis van nationaal en internationaal zakendoen. Het opstellen, uitonderhandelen en uitwerken van deze verbintenissen is vaak specialistenwerk.

Als advocaten en notarissen van het team Ondernemingsrecht adviseren wij u over tal van ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Dat kan gaan over:

  • Het oprichten van bedrijven;
  • Nationale of grensoverschrijdende M&A-transacties;
  • Het aangaan van joint ventures en de daaraan gekoppelde financieringsvormen en mededingingsvraagstukken;
  • (Internationale) herstructureringen;
  • Kwesties op het gebied van corporate governance;
  • Het opzetten van aandelen- en optieplannen en werknemersparticipaties.

Daarnaast ondersteunen wij cliënten bij het aangaan en inrichten van uiteenlopende commerciële contracten en juridisch risicomanagement. Uiteraard behartigen wij ook uw belangen in juridische procedures en arbitrages.

Industry focus
Onze advocaten en notarissen vinden industry focus en inzicht in de zakelijke ambities van onze cliënten en hun uitdagingen van groot belang. Dit uitgangspunt is de drijfveer van onze aanpak en het aanbieden van multidisciplinaire dienstverlening samen met EY Tax. De combinatie van juridische deskundigheid, industry focus, ons internationale netwerk en onze ondernemende instelling maken onze dienstverlening uniek en daarmee onderscheidend.

 

Gerelateerde content

HVG - Law Alert: Tweedegraads bestuurder ook aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad

Law Alert: Tweedegraads bestuurder ook aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad
De Hoge Raad geeft in haar arrest van 17 februari 2017 duidelijkheid over de toepasselijkheid van art. 2:11 BW in het geval een rechtspersoon-bestuurder aansprakelijk wordt gesteld op grond van onrechtmatige daad.


HVG Law Corporate | M&A Update - November 2016

HVG Law Corporate | M&A Update - November 2016
Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Deze wet verplicht organisaties met meer dan personen 50 werknemers, een interne klokkenluidersregeling te hebben. Deze regeling moet werknemers waarborgen bieden voor het ‘veilig’ doen van een interne melding bij werkgever over een (vermeende) misstand.


HVG Law Corporate | M&A Update - Juli 2016

HVG Law Corporate | M&A Update - Juli 2016
Bestuur en toezicht op rechtspersonen wordt geüniformeerd. Voor alle rechtspersonen komt er een optionele regeling voor een raad van commissarissen.


HVG Law Corporate | M&A Update - April 2016

HVG Law Corporate | M&A Update - April 2016
Leveranciers beperken schade bij een faillissement door een eigendomsvoorbehoud. Om dit te gelde te maken dient u rekening te houden met een aantal zaken.


HVG Law - Nieuwe regels uitbreiding risicoparagraaf in bestuursverslag

Nieuwe regels uitbreiding risicoparagraaf in bestuursverslag
De wet bepaalt recent dat het wettelijk verplichte bestuursverslag een aanvullende beschrijving gaat bevatten van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee een onderneming wordt geconfronteerd.