Het Algemeen Pensioenfonds (APF)

De evolutie van het pensioenfonds

  • Share

Naar verwachting zal Nederland per 1 januari 2016 een nieuwe pensioenuitvoerder kennen: Het Algemeen Pensioenfonds, ook wel APF genoemd.

Voor de pensioensector is het van belang dat het wetsvoorstel uiterlijk op 1 oktober 2015 is aangenomen en in werking kan treden per 1 januari 2016. Deze termijnen zijn belangrijk om de oprichting van een APF per 1 januari 2016 te kunnen realiseren, gezien de 3 maanden termijn die staat voor de vergunningaanvraag en de 3 maanden termijn die staat voor collectieve waardeoverdracht.

In dat kader zijn wij er voorstander van om de discussie over het kunnen oprichten van de een APF door een bedrijfstakpensioenfonds niet nu te voeren. Er is namelijk per direct behoefte aan een alternatieve pensioenuitvoerder voor met name kleine (en kwetsbare) ondernemingspensioenfondsen en daar is een APF het uitgesproken middel voor.

Wij kunnen u ondersteunen bij het vergunningtraject voor het APF en bespreken de mogelijkheden hiertoe graag met u.

Wat is een APF?

Een APF is een nieuwe speler in de tweede pijler pensioenmarkt die onder de Pensioenwet valt. Een APF laat de bestaande domeinafbakening van pensioenfondsen los en staat ring fencing toe. Hierdoor ontstaat een nieuw, breed (Europees) inzetbaar pensioenvehikel waar meerdere ondernemingen, danwel voormalig pensioenfondsen zich bij kunnen aansluiten.

Door het hanteren van gescheiden compartimenten (solidariteitkringen) mag een APF voor werkgevers — die al dan niet verbonden aan elkaar zijn — verschillende pensioenregelingen financieel gescheiden van elkaar uitvoeren. Op deze wijze kunt u schaalvoordelen behalen met behoud van de eigen identiteit.

Een APF dient over een wettelijk verplicht (financieel afgescheiden) weerstandsvermogen te beschikken. Het weerstandsvermogen dient om de bedrijfsrisico’s te dekken en heeft het karakter van een eigen vermogen.

Voor de vergunning wordt vereist dat er, ondanks het ontbreken van klanten op het moment van de vergunningaanvraag een weerstandsvermogen aanwezig is. Het weerstandsvermogen is gerelateerd aan de hoogte van het belegd vermogen met als minimumbedrag € 500.000 en als maximumbedrag € 20 miljoen. Tevens dient een APF te voorzien in de dekking van aansprakelijkheidrisico’s.

Het APF heeft vooralsnog de keuze uit een paritair bestuursmodel, een onafhankelijk bestuursmodel of een one-tier gerelateerd bestuursmodel (paritair gemengd, onafhankelijk gemengd of omgekeerd gemengd). Wij achten alleen het onafhankelijk bestuursmodel en het gemengd onafhankelijk gemengd bestuursmodel geschikt voor een APF. De andere bestuursmodellen brengen door de vereiste pariteit een zo complexe governance structuur met zich mee dat daarmee de bestuurlijke voordelen van een APF in veel gevallen teniet zullen worden gedaan. 

Waarom een APF?

Een APF biedt nieuwe mogelijkheden voor het uitvoeren van al dan niet bestaande pensioenregelingen. Zo kan een APF leiden tot schaalvoordelen, lagere uitvoeringskosten, professionalisering en een (geleidelijke) standaardisatie van de pensioenuitvoering met behoud van de eigen identiteit.

Maar ook biedt een APF zoals gezegd kansen vanuit Europees perspectief. Bovendien kan een APF door eenieder worden opgericht, dus ook door werkgevers, verzekeraars, uitvoeringsorganisaties of vermogensbeheerders.

Hoe kunnen wij helpen?

Het APF is volop in ontwikkeling. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en kunnen u adviseren over de impact en de mogelijkheden van een APF. Daarnaast kunnen wij u in contact brengen met spelers die deelname in en/of oprichting van een APF overwegen.

Helaas is de wetgeving voor de APF vertraagd, waardoor inwerkingtreding ervan per 1 juli 2015 niet haalbaar is gebleken. Dat is jammer, want de APF is een belangrijk alternatief voor pensioenfondsen die het nu moeilijk hebben, uitstel is dus verre van wenselijk.

Toch hoeft dat niet te betekenen dat u zich niet reeds kunt voorbereiden. Wij kunnen u nu reeds helpen met het maken van keuzes, bijvoorbeeld de keuze om zelf een APF op te richten of om aansluiting te zoeken bij een ander APF. En als de keuze valt op het zelf oprichten van een APF kunnen wij u begeleiden bij de vergunningaanvraag.

Voor het oprichten van een APF is een vergunning van DNB vereist. Door de ervaring die wij hebben bij het oprichten van pensioenfondsen en PPIs (waar overigens ook een soortgelijk vergunningtraject voor geldt) weten wij dat hier veel tijd in gaat zitten en dat een gedegen voorbereiding noodzakelijk is.

Ook nu zijn wij al betrokken om partijen te helpen bij het voorbereiden van de vergunningaanvraag voor de APF. Wij ondersteunen ook u natuurlijk graag bij een dergelijk vergunningtraject.

Brochure, achtergronden en nieuws

Voor onze brochure over het APF, achtergronden en nieuws verwijzen wij u graag naar de APF-pagina van EY.